Veilingvoorwaarden HOE=HET NU

VOORWAARDEN

Artikel 1 Informatie

1.1Omschrijvingen op de website, kavellijst en catalogus worden door ACEC naar beste weten verstrekt.
1.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst te inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving en in goede staat verkeerd.
1.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving of gebreken.

Artikel 2 bieden
2.1 De koper kan in persoon bieden per mail.
2.2 Email biedopdrachten moeten duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen.
2.3 Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.
2.4 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

Artikel 3 totstandkoming koopovereenkomst
3.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.

Artikel 4 verplichtingen koper
4.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
4.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling.

Artikel 5 rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 6 betaling/eigendomsoverdracht
6.1 De betaling door de koper van de koopsom. De koopsom is gelijk de toeslagprijs, inclusief BTW. Er is geen sprake van opslagen
6.2 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom. Na de veiling bestaat de mogelijkheid de kunstwerken te betalen en mee te nemen.

Artikel 9 Tijdige betaling
Alvorens het geveilde mee te nemen moet betaling hebben plaats gevonden. Dit kan in contant op met pin.

Artikel 10 ophaaltermijn
10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Dit is direct aansluitend op de veiling.